Reklamační řád

 

 

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 
Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Ekoflam s. r.o. a kupujícího.
Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Převzetí zboží

Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození.
Zjevné vady kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě podepsané dopravcem.

Záruční podmínky

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, čímž je myšlena doba od převzetí věci do oprávněné reklamace, až do doby, kdy byl kupující povinen si věc ze záruční opravy vyzvednout. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.
Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím

Reklamace

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na její bezplatné odstranění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě nebo na slevu z ceny věci. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako v případě neodstranitelné vady.
V případě zjištění neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být užívána řádně jako věc bez vady, má kupující právo na její výměnu nebo má právo od smlouvy odstoupit.
V případě oprávněného odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemná plnění.
Pokud byla reklamace zboží posouzena jako neoprávněná, kdy závada vznikla, např. nesprávným použitím, nesprávnou montáží, chybnou manipulací apod., prodávající vrátí kupujícímu zboží neopravené. Na písemnou žádost kupujícího může prodávající zajistit opravu zboží na náklady kupujícího.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo její součásti způsobené používáním.
 

Reklamace vadného zboží (jak reklamovat)

1. V případě reklamace zboží budete potřebovat:

  • Prokázat nákup reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě či prodejně.
  • Zboží, které chcete reklamovat včetně popisu závady

2. Do faktury nebo vyplněného formuláře pro reklamaci vyznačte zboží, které chcete reklamovat a přidejte krátký popis reklamované vady.

3. Zboží odešlete spolu s fakturou nebo formulářem na adresu:

Ekoflam s.r.o.
třída Osvobození 65
55001 Broumov

Nezasílejte prosím balík na dobírku, balíky s dobírkou nepřebíráme a jsou vráceny zpět odesilateli.
Vadné zboží lze také reklamovat přímo v prodejně.

Záruka

Prodávající neposkytuje záruku na reklamované vady v případě, že kupující:
  1. nedodrží podmínky pro odbornou montáž, instalaci nebo údržbu reklamovaného zboží,
  2. poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží,
  3. použil reklamované zboží k jinému než obvyklému účelu nebo za podmínek, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, a důsledkem toho vada vznikla.

Závěrečné ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, popřípadě obchodního zákoníku, jedná-li se o obchodně právní vztah.
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.